Taloudelliset vaikeudet ja yksinäisyys nousivat Lahdessa tärkeimmiksi syiksi turvautua ruoka-apuun

Ukrainan sodan vaikutukset ja elinkustannusten nousu näkyvät niin valtakunnallisesti kuin Lahdessakin ruoka-aputoiminnassa. Ruoka-avun asiakaskunta on moninainen, ja asiakasmäärät ovat kasvaneet.

Ruoka-avun tarve on jatkanut kasvuaan vuoden 2023 aikana.

Epävarma yhteiskunnallinen tilanne ilmeni myös tuoreessa selvityksessä. Tiedot kerättiin Lahdessa asiakaskyselyinä yhteisruokailuissa sekä vapaaehtoisten ryhmähaastatteluina keväällä ja syksyllä 2023. Selvitykseen osallistuivat Lahden Diakonialaitos, Lahden seurakuntayhtymä ja Lahden kaupunki.

Ruoka-apuun turvautumisen syitä

Taloudelliset vaikeudet ja yksinäisyys nousivat tärkeimmiksi syiksi turvautua ruoka-apuun. Toisten ihmisten tapaaminen, yhdessäolo ja mahdollisuus yhteisruokailuun koettiin erittäin merkittäväksi. Yhteisruokailu luo myös sosiaalisen tapahtuman, mikä lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Huoli mahdollisuudesta tavata muita ihmisiä ilmenikin, esimerkiksi yhteisruokailujen kesätauon aikana.

Pääsääntöisesti asiakkaat olivat tyytyväisiä ruokailujen järjestelyihin, erityisesti aamupalatarjoilut koettiin erittäin positiivisena, toisaalta ruokakasseihin toivottiin myös valmisruokia mukaan. Puolet asiakkaista asioisivat mielellään myös niin sanotussa ”kauppatyylisessä” ruoka-apupisteessä.

Tietoa ja tukea toivottiin hyvinvoinnin lisäämiseen, sairauksien hoitoon, yksinäisyyden vähenemiseen ja taloudellisten asioiden hoitoon. Tulevaisuudessa merkittäviksi asioiksi mainittiin arjessa selviytyminen sekä mielekkään tekemisen löytyminen.

Vapaaehtoistoiminta ruoka-avussa

Vapaaehtoiset ovat Lahdessa hyvin motivoituneet ja sitoutuneet työhönsä. Vapaaehtoistoiminta koettiin hyödylliseksi ja haluttiin laittaa niin sanotusti ”hyvän kiertämään”. Tärkeä näkökohta oli se, että heitä oli pyydetty vapaaehtoistoimintaan. Pääsääntöisesti vapaaehtoiset kokivat työn organisoinnin hyvänä. Ajoittain työ tuntui raskaalta niin henkisesti kuin fyysisesti, etenkin jos vapaaehtoisia oli liian vähän. Nuoria toivottiin enemmän mukaan toimintaan.

Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa ruoka-aputoimintaa.

Ruoka-aputoiminnan kehittäminen Lahdessa jatkuu

Lahden alueen ruoka-aputoiminnan kehittäminen jatkuu edelleen ESR+ -Työtä ja ravintoa- hankkeessa 2024–2026 yhteistyössä Lahden Diakonialaitoksen, Lahden seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin kanssa. Hanke tarjoaa matalakynnyksen työllistämismahdollisuuksia osana Lahden ruoka-apuketjua. Tavoitteena on edistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa tai koulutuksen ulkopuolelle jääneiden lahtelaisten 16–64-vuotiaiden tilannetta sekä edistää vieraskielisten työllisyyttä ja kotouttamista.

Yksi kehittämistavoite on perustaa Lahden Diakonialaitoksen Dilakortteliin hävikki- ja ylijäämäruoan jakelupiste Puoti, johon työllistämme työttömiä moninaisiin ja helposti lähestyttäviin tehtäviin.  Haluamme kohdata niin jakelupisteen asiakkaat kuin työkokeilijatkin kunnioittavasti ja eteenpäin kannustaen, huomioiden jokaisen omat voimavarat. Asiakkaillamme ja työkokeilijoilla on tulevaisuudessa Puodilla mahdollisuus palveluneuvontaan, oman tulevaisuuden kartoittamiseen ja yhteisöllisyyteen, yhteistyökumppaniemme ja muiden Dilan palveluiden kautta.

Lisätietoja ruoka-apuselvityksen osalta diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen: anne-maria.karjalainen@dila.fi tai 040 6876678.

Lisätietoja Työtä ja ravintoa -hankkeesta projektikoordinaattori Riikka Flink: riikka.flink@dila.fi tai 044 491 0963.