Hanna Saari ja Teemu Mäkelä: DILAn ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyön “hedelmiä”

DILAn ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyön “hedelmiä”

DILA on toiminut päätoteuttajana DIGI-paja -kehittämishankkeessa, jossa vahvistetaan päijäthämäläisten, alle 29-vuotiaiden nuorten, digityöelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta (1.10.2021-31.7.2023). Hankkeessa kehitettiin nuorten digi-työpajan toimintamalli sekä yhteiskehitetettiin osallistujanuorten kanssa Dilakorttelin verkkokauppa. Osatoteuttajana hankkeessa oli mukana LAB-ammattikorkeakoulu. MIten DILAn työntekijät kokivat yhteistyön LABin kanssa?

Digi-pajan työntekijät: digivalmiuksien kehittäjä Teemu Mäkelä ja projektipäällikkö Hanna Saari

Mikä oli Dilan rooli hankkeessa? 

Projektipäällikkö Hanna Saaren vastuulla oli hallinnolliset asiat sekä hankkeen organisointi. Hän vastasi myös nuorten yksilö- ja ryhmävalmennuksesta. Tradenomi, Teemu Mäkelän, vastuulla oli kehittää digitaalisia työvälineitä ja tapoja. Hän vastasi arjen käytännön toiminnasta liittyen nuorten työtehtäviin Digi-Pajalla. Teemu vastasi myös verkkokaupan kehittämiseen liittyvistä asioista.

Ammatillinen osaaminen lisääntyi hankkeen aikana 

Digitaalisuuden kehittäminen sosiaalialalla on tulevaisuudessa yksi tärkeä osa-alue. Tarvitaan osaajia kehittämään juuri sosiaalialalle soveltuvia digitaalisia ratkaisuja. Monialaisuus kehittämisessä on myös yksi olennainen asia. ”Työpajan ja etenkin verkkokaupan pyörittämisen liittyvät asiat toivat mukanaan uutta tietoa. Sote-alan ammattilaisena Digi-asioissa osaamiseni on kasvanut paljon”, Saari sanoo. ”Opin paljon verkkosivujen ylläpitämisestä, ohjelmoinnista ja kuvan sekä videon editointiin liittyvistä asioista. Työskentely tradenomina sote-alueella on tuonut paljon uutta osaamista valmennustyöstä ja ihmisten kohtaamisesta, niin nuorten, työtovereiden kuin verkostojenkin kanssa. Hanke on lisännyt tiimi- ja projektityötaitojani”, kertoo Teemu.

Tavoitteiden saavuttaminen oli tärkeää

DILAlle tärkeintä on kohdata ihmisiä elämän vaikeissa kohdissa ja tarjota korkealaatuisia palveluja. Hankkeen aikana kehitettiin uudenlainen konsepti, jonka avulla halutaan edistää lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia; ilmainen Verkkopuoti. ”Tämä oli iso tavoite hankkeessa ja siinä onnistuttiin hienosti. Verkkopuoti toimii järjestelmällisesti ja nuoret ovat hyvin omaksuneet omat roolinsa sen toiminnassa”, Hanna ja Teemu sanovat. ”Nuorten digitaidot kehittyivät sekä itsevarmuus ja oma ”polku” selkiytyi. Nuorten palaute oli positiivista ja pajajakso koettiin tärkeänä vaiheena”, he lisäävät.

Yhteistyön toimivuus

Hanke toteutettiin moniammatillisena yhteistyönä. LAB-amk:sta oli mukana Jukka-Pekka Somera; TKI-asiantuntija, Pipsa Murto; sosiaalialan lehtori, Jyri Hänninen; liiketoiminnan lehtori ja Katja Kylliäinen; hoitotyön lehtori. Moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä ovat mm. luottamus ja kunnioitus toimijoiden välillä. Lisäksi tarvitaan hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja sekä organisointikykyä. ”Yhteistyö onnistui hyvin LAB-amk:n kanssa. Asiantuntijoilta sai tukea ja neuvoja arjen ohjaukseen, sekä valmennustyöhön pajalla. Tämän lisäksi, asiantuntija Jyri Hännisen tuki Ilmaisen Verkkopuodin perustamisessa, kehittämisessä ja ylläpidossa olivat merkittävä tekijä kaupan onnistumisessa”, kertovat Saari ja Mäkelä. ”Antoisaa ja kehittävää oli myös riittävä ja avoin ajatusten vaihto, jonka myötä varmasti luottamus toisiin ja toisten tekemiseen kasvoivat”, he lisäävät.

Miten digitaitopajat tukivat työskentelyä nuorten kanssa?

LAB-ammattikorkeakoulun vastuulla oli digitaitopajojen kehittäminen. Digitaitopajat antoivat oppeja ja neuvoja pajalaisille. Tämä orientoi pajalaisia erittäin hyvin työskentelemään DIGI-pajan arjessa. Aiheet digitaitopajoissa myös tukivat pajalaisten sosiaalista kehittymistä pajan arjessa. ”Ohjaajana voikin todeta, että selvästi oppi jäi pajalaisilla mieleen, joka puolestaan auttoi ohjaajia arjen valmennuksessa. Pajat olivat kattava kokonaisuus erilaisia digiosaamiseen ja digikansalaisuuteen liittyviä asioita”, Saari ja Mäkelä arvioivat. ”Esimerkiksi verkkokokouksen pitäminen ja siihen osallistuminen oli hyödyllistä nuorille. Rohkeus pitää kamera auki ja käyttää mikrofonia kasvoi huomattavasti verkkokokouksia harjoitellessa ja digitaitopajoissa osallistumalla”, he sanovat. ”Ennakkotehtävät olivat sopivasti haastavia ja pajalaiset joutuivat hiukan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle niitä tehdessä”, he lisäävät.

Nämä kaikki antoivat heille hienoja onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta voimaantumista ja uskoa itseensä!

Kirjoittaja:

Katja Kylliäinen, lehtori, hoitotyö, LAB-ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja edustaa LAB-ammattikorkeakoulua hankkeessa DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen

Lue lisää Digi-pajasta: https://dila.fi/digi-paja-nuorten-digityoelamavalmiuksien-kehittaminen/

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid 19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto