Osallisuus ja sen mittaaminen Dilan asumispalveluissa

Asumispalvelujen laatu on noussut tärkeäksi asiaksi väestön ikääntyessä, kustannusten nousun ja hoitajien saatavuuden myötä. Laatu- ja vaikuttavuustietoa tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Miten me voimme Lahden Diakonialaitoksen asumispalveluissa mitata laatua ja vaikuttavuutta ja tuottaa fokusoituja palveluja?

Tärkeä työkalu laadun mittaamiselle on RAI-arviointi. RAI on kokonaisvaltainen mittari asiakkaan toimintakyvyn, hoidon tarpeen, hoidon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Lain mukaan (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) meidän on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on tavoitteena yksi yhteinen RAIsoft.net-tietokanta. RAI-välineistön käyttö asumispalveluissa on aloitettava viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. RAI-arviointi mahdollistaa tiedon vertailun omalla alueellamme, valtakunnallisesti ja kansallisesti. THL tuottaa RAI-arviointitiedoista vertailutietoa ja tutkimusta. Tämä tieto auttaa meitä kehittämään palvelujen johtamista, sekä organisaation laatua ja toimintatapojamme.

Lahden Diakonilaitoksen henkilöstöä koulutetaan vuoden 2022 aikana RAI-järjestelmän käyttöön.

 

Lahden Diakoniasäätiön asumispalveluissa olemme hyvässä vauhdissa RAI-järjestelmän käyttöön otossa. Keväällä 2022 meidän koko asumispalvelujen henkilökunta osallistui GeroFuturen RAI-koulutuksiin. Koulutuksissa käytiin läpi RAI LTC-arvioinnin tekemistä luotettavasti ja tiedon hyödyntämisestä hoidon suunnittelussa. Syksyllä 2022 koulutukset jatkuvat. Kahden iltapäivän aikana keskitymme RAI LTC-tiedon hyödyntämiseen lähijohtamisessa, laadun valvonnassa ja omavalvonnassa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä on RAI-koordinaattori, joka auttaa, ohjaa ja kouluttaa myös alueellamme. Osallistumme myös näihin koulutuksiin.

Keskeisimmät RAI-järjestelmän kysymykset koskevat asukkaan terveydentilaa, toimintakykyä, lääkitystä, ravitsemusta, muistitoimintoja ja mielialaa. Lisäksi RAIssa tarkastellaan asukkaan kuntoutusta, palvelujen käyttöä, osallisuutta, aktiivisuutta sekä omaisten tukea. Ensimmäinen RAI-arviointi on tärkeä vaihe asukkaan hyvän elämän kannalta. RAI-järjestelmän käytön velvollisuuden sisältyessä lakiin on osallisuuden merkitys noussut esille. Tavoitteenamme on saada asukkaiden ääntä enemmän kuuluviin. On erittäin tärkeää, että hoitajat tekevät arvioinnit yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. Arviointi on vuorovaikutustilanne, jossa asukasta ja hänen läheisiään kuunnellaan ja heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan kirjataan ylös.

Arviointitilanne toimii hyvänä mahdollisuutena tutustua uuden asukkaan elettyyn elämään ja sen erilaisiin vaiheisiin. Kun asukas on itse osallisena arvioinnin teossa, luo se tyytyväisyyden ja turvallisuuden tunnetta. Saatua yksilötietoa hyödynnetäänkin asukkaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. RAI-arviointi auttaa hoitajiamme huomioimaan oleelliset asiat ja muutokset asukkaidemme voinnissa ja toimintakyvyssä. Arviointitiedon avuilla voimme tehdä yksilöllisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia.

Lahden Diakonialaitoksen tulevien vuosien yksi strateginen kärki on tuottaa vaikuttavia ja fokusoituja palveluja. RAI-arviointityökalu on asumispalveluissa laadun ja vaikuttavuuden mittari. Olemme edenneet RAI-järjestelmän käytön osalta siihen, että arviointeja on jo tehty. Tulevaisuudessa mittari tuottaa tietoa asukkaista. Tiedon hakeminen, vertaileminen ja hyödyntäminen on jatkossa yksi osa laadukkaiden asumispalvelujen kehittämistä. Jokainen ikäihminen asumispalveluissamme on ansainnut Hyvän elämän ja sen puolesta me teemme työtä Lahden Diakonialaitoksella.

Teksti: Kati Lampén, palvelujohtaja