Osallisuusindikaattori mittaa työmme tuloksellisuutta

Kolmannella sektorilla, jota Lahden Diakonialaitoskin edustaa, tehdään valtavasti työtä suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. On kuitenkin tarpeen kysyä milloin työ on vaikuttavaa ja tuloksellista. Ja miten hyvinvoinnin edistämistyön tuloksia ja vaikutuksia voi edes mitata? Onko ihmisen kokemukselle löydettävissä mittareita?

Lahden Diakonialaitoksella aloitettiin vuoden 2022 alusta mitata diakoniatoimintojen tuloksellisuutta osallisuusindikaattorin avulla. Osallisuusindikaattori on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämä mittari ja se on tieteellisesti validoitu. Toisin sanoen tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että osallisuusindikaattorilla pystytään mittaamaan validisti ihmisen osallisuuden kokemusta.

Mikä osallisuusindikaattori?

Osallisuusindikaattori on kymmenen väittämän muodostama kysely, joka kartoittaa sitä, miten vastaaja kokee omat toimintamahdollisuutensa, oman toimintansa merkityksellisyyden ja kokeeko vastaaja kuuluvuuden tunteita. Osallisuusindikaattorikyselyyn vastataan viisiportaisella asteikolla, joista toinen ääripää edustaa osattomuuden kokemusta ja toinen osallisuuden kokemusta. Vastaaja saa kyselystä tulokseksi osallisuuspistemäärän väliltä 0-100. (Osallisuusindikaattori 2023.)

Mihin osallisuuden kokemus liittyy?

Tutkimukset osoittavat, että osallisuuden kokemus on yhteydessä moniin hyvinvointitekijöihin. Esimerkiksi työssäkäyvien osallisuus on korkeampi kuin työttömien (Leemann ym. 2022b). Lisäksi yrittäjillä on työssäkäyvistä korkein osallisuuden kokemus (THL tiedote 2023). Köyhyyttä kokeneilla on muita heikompi osallisuuden kokemus (Leemann ym. 2022a). Edellisten lisäksi osallisuuden kokemus on yhteydessä terveyteen, toimeentuloon, yksinäisyyteen, psyykkiseen kuormittuneisuuteen ja jopa siihen, kuinka kykenevä ihminen on suunnittelemaan tulevaisuuttaan (Leemann 2020).

Osallisuusindikaattoritietoja kerätään toiminnan alkaessa ja päättyessä. Kyselyyn vastaaminen on aina vapaaehtoista.

Osallisuusindikaattori Dilan toiminnan mittarina

124:ltä Lahden Diakonialaitoksen diakoniatoimintoihin osallistuneelta kerättiin vuoden 2022 aikana osallisuusindikaattorimittaus heidän aloittaessaan toiminnassa ja toiminnan päättyessä. Näin meille muodostui tieto 124 asiakkaan osallisuudesta ja siinä tapahtuneista muutoksista Dilan toiminnoissa mukana olon ajalta. Lisäksi osallisuusindikaattorimittaus tehtiin yhdelletoista Dilassa vapaaehtoisena toimivalle.

Ensimmäisenä lähdimme tarkastelemaan vuonna 2022 kertynyttä aineistoa kokonaisuutena. Finsote -tutkimuksesta vuodelta 2019 tiedetään, että suomalaisen aikuisväestön keskimääräinen osallisuusindikaattorin keskiarvo oli 75,2 pistettä (Tutkimuksesta tiiviisti 5/2021). Tähän verrattuna Dilan diakoniatoimintoihin osallistuneiden osallisuuspistemäärä toiminnan alkaessa oli alhainen: 65,1 pistettä. Tästä voi päätellä sen, että tavoitamme diakoniatoiminnoissamme juuri oikeita henkilöitä. Diakoniatyömme keskiössä on tukea heitä, jotka uhkaavat jäädä yhteiskunnassa muun avun ja tuen ulkopuolelle. Tavoitamme esimerkiksi työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevia nuoria, yksinäisiä ikäihmisiä sekä yksinhuoltajavanhempia lapsineen.

Osallisuusindikaattori osoittaa työmme vaikuttavuutta

Dilan diakoniatoiminnoissa tavoitteenamme on lisätä osallisuutta. Tämä voi tapahtua konkreettisesti valmentamalla nuoria kohti työelämää, tukemalla lapsiperhettä vapaaehtoistoiminnan avulla tai esimerkiksi Walkers Lahti -nuorisokahvilatoiminnalla. Osallisuusindikaattoritiedot osoittavat, että onnistumme tavoitteessamme: keskimäärin osallistujien osallisuuden kokemus lisääntyy Dilakorttelin toiminnoissa 7,3 pistettä päätyen 72,4 pisteeseen.

Osallisuuden muutoksessa oli myös vaihtelua eri toimintamuotojen ja osallistujien välillä. Osassa toimintoja osallisuus lisääntyi enemmän kuin muissa toiminnoissa. Myös osallistujien välillä oli eroja siinä, kuinka paljon osallisuus muuttui. Jatkossa onkin tärkeää selvittää missä toiminnoissamme osallisuus erityisesti lisääntyy. Alustava havainto on, että jollain osallisuus myös, merkittävästikin, laskee toimintoihin osallistumisen aikana. Mistä tässä on kyse? Eräs alustava havainto on myös se, että Dilakortteliin vapaaehtoiseksi tulevilla on huomattavasti korkeampi osallisuuden kokemus, kuin toimintojen asiakkailla. Mitä tämä kertoo? Viestimme vuoden 2023 aikana blogissamme ja uutiskirjeissämme lisää osallisuusindikaattorituloksistamme. Lisäksi jatkamme osallisuusindikaattoritietojen keräämistä osana toimintamme vaikuttavuuden arviointia ja kehittämistä.

Etsimme tällä hetkellä opinnäytetyön tekijää, joka analysoisi osallisuusindikaattoriaineistoamme tarkemmin. Oletko Sinä vailla opinnäyteaihetta? Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, ole yhteydessä Dilan diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalaiseen, anne-maria.karjalainen@dila.fi.

Lähteet

Leemann, L. (2020) Alustavat tulokset osallisuusindikaattorin yhteyksistä muihin ilmiöihin. Sokran kyselytutkimuksen tulokset. Verkkojulkaisu: Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta (Thl.fi/Sokra)

Leemann, L., Martelin, T., Koskinen, S., Härkänen, T. & Isola, A-M (2022a) Development and Psychometric Evaluation of the Experiences of Social Inclusion Scale. Journal of Human Development and Capabilities, 23:3, 400–424

Leemann, L., Nousiainen, M., Keto-Tokoi, A. & Isola, A-M (2022b) Osallisuuden kokemus aikuisväestössä. Teoksessa: Karvonen, Kestilä & Saikkonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2022. (THL 2022)

Osallisuusindikaattori (2023) Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta – THL

THL tiedote (2023) Osallisuuden kokemus ei jakaudu tasaisesti: yrittäjillä vahvin osallisuuden kokemus, työttömillä heikoin (THL-tiedote 30.1.2023)

Tutkimuksesta tiiviisti 5/2021. Osallisuuden kokemus ja positiivinen mielenterveys työmarkkina-aseman ja kotitalouden rakenteen mukaan. FinSote 2019 –tutkimuksen tuloksia. (julkari.fi)